Tư vấn chiến lược và thực hiện kế hoạch truyền thông cho dự án One 18

Project Infomation

• Tư vấn chiến lược truyền thông và lên kế hoạch marketing tổng thể
• Xây dựng nội dung các tuyến bài PR, KOLs booking và Thực hiện kế hoạch truyền thông 2018
  • Client : One18
  • Date : 20 Feb, 2018
  • Địa điểm Hà Nội